کلیه فعالیت های موسسه فرهنگی هنری « ویوا آوا » تحت برند « ایران مجوز » می باشد.